Käyttöehdot

Saloteam Internet-sivujen (www.saloteam.fi) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Saloteamin Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Saloteam voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Saloteamin Internet-sivujen käytöstä.

Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat

Sivustossa käytetään evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita sivuston kävijäliikenteen tilastointiin sekä eräiden sivuilla olevien palvelujen käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa Palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan Sivuston sisältöä ja toiminnallisuutta.

Evästeitä ja niihin rinnastettavia tunnistamistapoja käytetään mm. toteuttamaan maksullisten palveluiden käyttö luotettavasti ja tietoturvallisesti, muistamaan käyttäjän viimeksi käyttämiä palveluita ja asetuksia sekä toteuttamaan tarkoituksenmukaisen sisällön ja mainonnan näyttämistä käyttäjälle.

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin Sivusto ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

Tekijänoikeudet

Saloteamin Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Saloteam pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Saloteamin etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Tiedotteita, materiaalipankin aineistoa ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Saloteamin Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Saloteamin erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Vastuuvapaus

Saloteamin Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. Saloteam ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Saloteam ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sivujen saatavuudesta. Saloteam pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Saloteamin Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Saloteamilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Saloteamin toimesta eikä Saloteam vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Saloteam ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Saloteam ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä.

Aineiston lähettäminen Saloteamille

Lähettämällä aineistoa jollekin Saloteamin palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Saloteamille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Saloteam ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Saloteam voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää sivuston toimintaa sekä käyttämään sivustoa kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa:

 – mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää sivustoa,

 – roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen,

 – Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta,

 – otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä,

 – muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen,

 – muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa, tai

 – lainvastaisiin toimiin.

Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan sivuston mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat sivuston rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen sivustoon.

Muutokset ja muokkaukset

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa sivuston osia, korjata sivustolla ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia sivustoon, aineistoon ja sivustossa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Sivuston osia, sivuston toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai sivuston osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa sivustolta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.